Prin prezenta Notă de informare, subscrisa RA – RA HOTELS S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 23, jud. Brașov, tel. 0372885000, email: [email protected], în calitate de furnizor de servicii este operator de date cu caracter personal, vă aduce la cunoștință modul în care prelucrează datele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (ʺGDPRʺ) și Legislației naționale privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal, în vigoare, respectiv a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 […], cu modificările și completările ulterioare.

În relația cu dumneavoastră, RA – RA HOTELS S.R.L. este operator de date cu caracter personal, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Tipuri de date cu caracter personal supuse prelucrării

a) Imaginea dumneavoastră ce se regăsește în fotografii și materialele video – filmări.

Scopurile și temeiul juridic al prelucrării

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

– publicarea pe site-ul www.aurumexperience.ro, pe conturile de Facebook și Instagram ale RA – RA HOTELS S.R.L. a fotografiilor și filmărilor realizate la evenimentele organizate de aceasta în cadrul Hotelului Radisson Blu Aurum Brașov,

– soluționarea cererilor, plângerilor, sesizărilor și reclamațiilor dumneavoastră.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal:

– consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, atunci când este acordat expres, liber și necondiționat, în situații punctuale – Capitolul II, art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către RA – RA HOTELS S.R.L. în vederea publicării acestora, pe site-ul www.aurumexperience.ro, pe conturile de Facebook și Instagram însă, dacă este cazul, se comunică ulterior unor entități care exercită o autoritate publică (instanțe de judecată, autorități publice, organe de urmărire penală sau alte asemenea), în limitele prevederilor legale.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate sau până la retragerea consimțământului.

Măsuri adoptate privind protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de siguranță, operatorul adoptând în acest sens măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale prelucrate. Astfel, luăm toate măsurile care asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea datelor cu caracter personal. Vă asigurăm că depunem toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate (creșterea gradului de informare și implicare a personalului în activitățile de protecție a datelor cu caracter personal, asigurarea autentificării individuale a personalului, permiterea accesului doar la categoriile de date cu caracter personal de care personalul are nevoie pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, întărirea măsurilor de securitate aplicate serverelor și site-urilor web, asigurarea integrității datelor prin crearea de copii de siguranță a datelor personale, arhivarea datelor, asigurarea securității fizice a spațiilor care adăpostesc servere și echipamente de rețea sau în care se prelucrează date cu caracter personal etc.).

Drepturile persoanelor vizate

Conform prevederilor legale beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.

Astfel, în cazul în care nu doriți ca imaginea dumneavoastră ce se regăsește în fotografiile și materialele video – filmări să fie publicate pe site-ul www.aurumexperience.ro, pe conturile de Facebook și Instagram ale RA – RA HOTELS S.R.L. să comunicați acest lucru reprezentantului nostru în momentul în care intrați la evenimentul organizat în cadrul Hotelului Radisson Blu Aurum Brașov.

Dreptul retragerii consimțământului în orice moment: Având în vedere faptul că această prelucrare se bazează pe art. 6, alin. 1, lit. a din GDPR „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului înaintea retragerii acestuia. Astfel, puteți elimina sau modifica consimțământul în orice moment și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Aveți dreptul de a depune plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatori, după cum urmează: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro.

Date de contact ale operatorului de date

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să ne contactați în orice moment: Societatea RA – RA HOTELS S.R.L. cu adresa de corespondență mun. Brașov, B-dul Eroilor, nr. 23, jud. Brașov, având e-mail [email protected], telefon 0740090411.